Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren en leveren van zaken en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigt.

Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 2 maanden na dagtekening.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s exclusief verzekeringskosten, brandstof en BTW.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

2.4 Door verhuurder evident gemaakte fouten in offertes, aanbiedingen, huurprijslijsten, facturen en anderszins gepubliceerde prijzen, kunnen door verhuurder worden hersteld.

Huurperiode

3.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst vermeld.

3.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen, vorstverlet en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

3.3 De opdrachtgever, verder ook aan te duiden als huurder, dient de gehuurde zaken uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan ons te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

3.4 Indien gehuurde zaken niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, hebben wij het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde zaken alsnog geretourneerd worden.

3.5 Huurperiode eindigt, A, nadat een De Roo Works medewerker het gehuurde heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon/huurcontract. M.a.w. het gehuurde onbeheerd afmelden en achterlaten op het werk of bij ons verhuurdepot wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.

3.6 Huurperiode eindigt, B, indien het gehuurde via internet – of telefonisch contact is afgemeld.

3.7 Wordt een machine eerder dan overeengekomen afgemeld, dan is de huurprijs voor deze kortere periode verschuldigd, zonder berekening van de eventuele prijskorting voor de eerder overeengekomen langere huurperiode.

3.8 De huurprijzen van artikelen met o.a. een verbrandingsmotor zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag, 5 dagen per week (tenzij anders aangegeven). Extra draaiuren (overuren) zullen op nacalculatie worden doorberekend tegen het halve uurtarief van het uurtarief.

3.9 Tariefberekening: huurt men langer dan 1 week en korter dan de 2e week dan is tariefberekening voor bijv. 9 dagen (1e week + 2/5 v.d. 2e week).

Bezorgen, afhalen en levertijd

4.1 Indien zulks is overeengekomen geschiedt het afleveren en ophalen van verhuurde zaken aan het door de opdrachtgever opgegeven adres op de begane grond binnen en voor zijn rekening.

4.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijk nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

4.3 De zaken dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de dag van aflevering, vóór ingebruikname zijn overeengekomen. Na gebruik worden geen reclames meer geaccepteerd.

4.4 Indien aflevering op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld zijn wij bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Artikel 16.2 is van overeenkomstige.

4.5 Ingeval tussen partijen is overeengekomen dat De Roo Works het huurobject brengt en haalt naar een door de klant gewenste plaats, dient de klant minimaal 48 uur van tevoren de verhuurder schriftelijk, telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen wanneer het huurobject gehaald moet worden.

Risico

5.1 Bij overdracht van het gehuurde materieel gaat het risico over op de huurder.

5.2 Tenzij anders overeengekomen is het transportrisico bij aflevering van gehuurde zaken, steeds voor de opdrachtgever.

5.3 Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op de verhuurder verhaald worden.

Verplichtingen van de huurder

6.1 Huurder dient de gehuurde zaken in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin hij deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, dagelijks goed onderhouden en geheel gereinigd, e.e.a. behoudens normale slijtage.

6.2

a. Tenzij anders overeengekomen is de huurder verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan ons een door ons vast te stellen waarborgsom te voldoen.

b. Na terugkomst van het gehuurde zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd, onder aftrek van ons nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.

c. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, zijn wij gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door ons vast te stellen bedrag te eisen. Betaling hiervan dient plaats te vinden conform het bepaalde in artikel 14.1, dan wel indien van toepassing artikel 14.2.

6.3

a. Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huurder te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan huur der ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden.

b. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en voor het op peil blijven/ houden van het oliepeil van gehuurde machines.

c. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door ons gegeven uitdrukkelijke toestemming.

d. Bij een storing en/of schade aan het gehuurde materieel dient de huurder deze direct te retourneren of anders melding te maken.

6.4 De huurder mag het gehuurde materieel niet buiten Nederland brengen.

6.5 Het huurobject dient overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de klant bij aflevering van het object zijn overhandigd of uitgelegd, door de klant te worden behandeld en op normale en gebruikelijke wijze worden gebruikt.

6.6 Onderverhuur en/of ter beschikking stelling van het huurobject door de klant aan derden is niet toegestaan.

6.7 De huurder dient er zorg voor te dragen dat het huurobject niet toegankelijk is voor derden.

6.8 Het is de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van De Roo Works wijzigingen in de opstelling of andere veranderingen in c.q. aan de door De Roo Works gemonteerde steigers en (bouw)liften en/of ander materiaal aan te brengen.

Onderhoud en herstel

7.1 De kosten van noodzakelijk onderhoud zijn gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.

7.2 De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, eventuele schoonmaakkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de huurder.

7.3 Indien buiten de schuld van de huurder schade/storing aan het gehuurde materiaal is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.

7.4 Vervanging geschiedt, binnen de normale werktijden, zodra vervangend materieel bij De Roo Works beschikbaar is. Bijkomstige transportkosten zijn voor rekening van de huurder. Indien door andere omstandigheden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel het gehuurde tijdelijk niet ter beschikking staat van de huurder, hebben wij het recht de huur door te berekenen.

Eigendom en inspectie

8.1 Wij behouden te allen tijde het eigendom van door ons verhuurd materiaal en door ons wordt derhalve het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren.

8.2 De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

Weg raken van materiaal

9.1 Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder onze uitdrukkelijke toestemming verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

9.2 De huurder dient ons onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op zijn zaken of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ons bestaande huurovereenkomst, en verplicht het gehuurde direct terug te brengen naar de verhuurder.

9.3 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder ons daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Tevens dient huurderving, (gelijk aan periode x huurtarief van De Roo Works) betaald te worden vanaf dag 1 waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van bovengenoemd artikel. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht hij zich onverwijld aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten.

Beëindiging, opzegging en vervanging

10.1 Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering van het gehuurde.

10.2 Indien is overeengekomen dat het gehuurde door ons zal worden opgehaald, dient bij opzegging een termijn van tenminste 24 uur in acht genomen te worden.

10.3 Wij hebben steeds het recht om het gehuurde door gelijkwaardig materiaal te vervangen, zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

Algemeen; reclames, schoonmaak-manco kosten.

11.1 Afgeleverde zaken dienen direct na ontvangst gecontroleerd te worden. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.

11.2 Geretourneerde zaken dienen schoon ingeleverd te worden. Noodzakelijke schoonmaakkosten zijn voor rekening van de huurder.

11.3 Bij breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. De telling bij retour in ons filiaal is bindend.

Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

12.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet als begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

12.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover dat wij in elke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art.78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materialen uitsluitend op contant basis.

13.2 Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

13.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en hebben wij het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.

13.4 Indien niet binnen de overeenkomstige termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 5% per maand vanaf de vervaldag.

13.5 Alle redelijke gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

13.6 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallig bedrag. Bovenop de kosten zoals genoemd onder punt 13.4 en 13.5 komen onze vaste administratie kosten van € 40, – .

Aansprakelijkheid

14.1 De persoon die het gehuurde afhaalt c.q. het huurcontract ondertekent blijft te allen tijde aansprakelijkheid voor het gehuurde en het betalen van huurpenningen en de bijkomende kosten.

14.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde zaken of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

14.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

14.5 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

14.6 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, zoals bijvoorbeeld waterschade t.g.v. lekkage van gehuurde, zoals bijvoorbeeld bij huur van opslag/zeecontainers, auto’s, schaftwagens e.d.

14.7 De huurder dient zelf op het verlopen van de keuringsdatum van het materieel en eventuele verbruiksartikel te letten.

14.8 Zodra een verhuurd object aan de huurder is overgedragen zijn alle schaden aan, met of door het object, voor rekening van de huurder.14.9 Voor zover sprake is van schade als gevolg van onoordeelkundig en/of onjuist gebruik door de klant, is de klant gehouden tot betaling van de volledige huurprijs alsmede van de reparatiekosten althans kosten van de dagwaarde van het betreffende huurobject, zulks ter beoordeling van De Roo Works.

Schaderegeling

15.1 Schade met, door of aan het gehuurde materieel is voor rekening en risico van de huurder vanaf het moment van overdracht van het materieel. De huurder is voor deze schade meeverzekerd onder de polis van de verhuurder en hiervan is een aantekening op de verhuurovereenkomst gemaakt. Middels een verzekeringscertificaat is de aard en de omvang van de dekking verwoord.

Annulering

16.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

16.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 255 procent van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

Opschorting en ontbinding

17.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hier voor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

17.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daar onder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Toepasselijk recht/geschillen

18.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.2 Alle door uit ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen ze allen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel van de plaats van vestiging van onze opdrachtgever.